منابع آزمون سردفتری

سوالات متداول
1- در آزمون سردفتری سال ۱۴۰۳ از چه منابع امتحانی سوال طرح می شود؟ به طور کلی در آزمون سردفتری اسناد رسمی از دروس عمومی و تخصصی سوال مطرح می شود که توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است. 
2- منابع عمومی آزمون سردفتری شامل چه دروسی می باشد؟   منابع دروس عمومی آزمون سردفتری اسناد رسمی از دروس دبیرستان و به خصوص رشته علوم انسانی انتخاب می شود که توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه گردیده است. 
3- ضریب تاثیر هر یک از دروس و مواد امتحانی آزمون سردفتری 1403 چقدر می باشد؟     بر اساس روند برگزاری آزمون سردفتری در سال های گذشته ضریب درس های تخصصی 3 و درس های عمومی آزمون سردفتری 2 در نظر گرفته شده که توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره در خصوص منابع آزمون سردفتری ۱۴۰۳  

برای مشاوره در خصوص منابع آزمون سردفتری ۱۴۰۳  

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران