کارت مهارت فنی حرفه ای


سوالات متداول
1- کارت مهارت فنی حرفه ای چیست؟ کارت مهارت فنی حرفه ای با گذراندن دوره های آموزشی سازمان فنی حرفه ای و شرکت در آزمون های عملی به هنرآموزان اعطا می شود. جزئیات بیشتر در این خصوص در متن مقاله ارائه شده است.
2- شرایط دریافت کارت مهارت فنی حرفه ای شامل چه مواردی است؟ برای دریافت کارت مهارت فنی حرفه ‌ای، افراد باید دارای شرایط خاصی باشند. اولین شرط، برخورداری از حداقل میزان تحصیلاتی است که باید با استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشد. سایر شرایط دریافت کارت در متن مقاله ارائه شده است.
3- نحوه دریافت کارت مهارت فنی حرفه ای به چه صورتی امکان پذیر است؟ افراد به منظور کسب کارت مهارت فنی حرفه ای دوره خود می بایست به آدرس اینترنتی portaltvto.com مراجعه نموده و مراحل را به طور کامل انجام دهند. توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره در خصوص دریافت کارت مهارت فنی حرفه ای

برای مشاوره در خصوص دریافت کارت مهارت فنی حرفه ای

تماس با سامانه ها